Thessaloniki Youth Resilience Challenge, 2016 - 2018, Θεσσαλονίκη

Thessaloniki Youth Resilience Challenge, 2016 - 2018, Θεσσαλονίκη

Thessaloniki Youth Resilience Challenge, 2016 - 2018, Θεσσαλονίκη
Όλα
Εθελοντισμός

Ο όρος «ανθεκτική πόλη» αναφέρεται σε μία πόλη που είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και να απορροφά κραδασμούς που εμφανίζονται  και διασπούν τη συνοχή του κοινωνικοοικονομικού ιστού και απειλούν τη βιωσιμότητα του. Στόχος είναι να υπάρξει σχεδιασμός ώστε να διατηρούνται ουσιαστικά οι ίδιες δομές, λειτουργίες, συστήματα και ταυτότητα στην πόλη.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, μέσω αυτού του δομημένου διαλόγου, δίνεται η ευκαιρία σε νέους να αναμειχθούν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης ως ανθεκτικής πόλης με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν. Δίνεται έμφαση να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των νέων με παράλληλη ενδυνάμωση του ρόλου τους και ανάληψη ευθυνών από αυτούς.Η όλη διαδικασία είναι ανοιχτή και σε άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις νεολαίας. Όπως επισήμως περιγράφεται, η Θεσσαλονίκη είναι πόλη με νεανικό χαρακτήρα και ως τέτοια θα πρέπει να δώσει έμφαση και να προωθήσει περαιτέρω την ιδέα αυτή.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής

  • να εγκαθιδρύσει μία διαδικασία δομημένου διαλόγου σχετικά με τη Θεσσαλονίκη ως ανθεκτική πόλη και να διασφαλίσει τη συμβουλευτικήσυμμετοχή των νέων στο πρόγραμμα
  • να φέρει σε επαφή οργανώσεις νεολαίας με τις τοπικές αρχές της πόλης στοχεύοντας στην προώθηση του διαλόγου και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μέσω μίας ανοιχτής διαδικασίας
  • να θέσει τα θεμέλια για μακράς διάρκειας συνεργασία και διάλογο μεταξύ της πόλης και των νέων αναφορικά με τις προκλήσεις που η πόλη αντιμετωπίζει στο αστικό της περιβάλλον με συνέπεια να λαμβάνονται υπ’ όψιν και να ενσωματώνονται οι απόψεις των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • να προωθήσει τη Θεσσαλονίκη ως «ανθεκτική πόλη» και με τις ευκαιρίες που παρέχονται από το πρόγραμμα να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για ένα δομημένο διάλογο εμπλέκοντας στη δημιουργία του παράγοντες όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το  Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.Προωθείται η ενεργός συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι νέοι καλούνται να συμβάλλουν τόσο στο σχεδιασμό και την θεώρηση των επιμέρους φάσεων της εξέλιξης της διαδικασίας, στην υλοποίηση του, όσο και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του μετά την ολοκλήρωση.

Επιπλέον, σχετικά με τις περισσότερες αποφάσεις είναι δυνατό να λαμβάνονται από νέους από κοινού με την πολιτεία και με τον τρόπο αυτό να πραγματώνεται η γνήσια ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Συνολικά 255 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 53 με λιγότερες ευκαιρίες, θα υποστηριχθούν, ώστε να λάβουν μέρος στο διάλογο. Στόχος αποτελεί επίσης να υπάρχει ένας αριθμός φιλοξενουμένων στα διάφορα στάδια του προγράμματος, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιαστούν, να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε διάφορες θεματικές, να δημιουργήσουν εργαστήρια σχετιζόμενα με το θέμα, να ακούσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος με τους συμμετέχοντες και να συζητήσουν μαζί τους.

Θα υπάρξουν 6 συγκεκριμένοι τομείς ενδιαφέροντος για την προκλήση της «ανθεκτικής πόλης», τις οποίες οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν σε μικρές ομάδες.

Απαρχαιωμένες υποδομές – πως αυτό επηρεάζει την ποιότητα ζωής των νέων

Περίπτωση σεισμού-πως μπορούν οι οργανώσεις νεολαίας να βελτιώσουν την ικανότητα της πόλης για γρήγορη αντίδραση και σωτηρία ζωών

Οικονομικές μεταβολές-ενίσχυσηευκαιριών των νέων ως προς το επιχειρείν

Υψηλοί δείκτες ανεργίας- δημιουργία περισσοτέρων θέσεων εργασίας για τους νέους

Πρόσφυγες-ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας στην υποδοχή και οι προσπάθειες ενσωμάτωσης των προσφυγικών ροών

Πολιτικές αναταραχές- κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθείμε την ακόλουθη σειρά

A1 – Εργαστήριαιδεών/τοπικόεπίπεδο( 20/02/2017)

55 Νέοι, σύμβουλοι νέων και “leaders”θαπάρουνμέροςσεμίανέαπρωτοβουλία«crowd-sourcing»,πουθαεπιτρέψεισεαυτούς όχι μόνο να εκφράσουν τις προτάσεις για δράση που θεωρούν ότι αξίζει να ακουστούν από αυτούς που χαράζουν πολιτικές, αλλά και να τις δοκιμάσουν στην πράξη με συνομηλίκους τους. Ηπρώτησυνάντησηθαωφελήσει την συγκρότηση της ομάδαςκαιθαπαράσχειεφόδιαγιατησυνέχεια, ενώπαράλληλαταπερισσότεραμέρη θα χρησιμοποιηθούν προς εξυπηρέτηση της κεντρικής ιδέας.

Στη συνάντηση πήραν μέρος 67 νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων μπορείτε να τα βρείτε εδώ!

A2 –Εργαστήρια ιδεών/Εθνικό Επίπεδο 40 νέοι και σύμβουλοι νέων από όλη την Ελλάδα, θα βρεθούν στη δεύτερη συνάντηση, η οποία στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο μεταξύ των ιδεών που αναπτύχθηκαν στα τοπικά εργαστήρια και σε ιδέες σε εθνικό επίπεδο που αφορούν την ανθεκτικότητα.  Επιπροσθέτως, δίνεται έτσι η ευκαιρία για νέους από διάφορα μέρη της Ελλάδας να συναντηθούν και να συζητήσουν για το πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις ανθεκτικότητας.

A3 –Συνάντηση με σκοπό την πραγματοποίηση δομημένου διαλόγου

Η πρώτη συνάντηση δομημένου διαλόγου με αυτούς που διαμορφώνουν πολιτική θα συναντηθούν με 20 αντιπροσώπους από τους νέους και τη Δημαρχεία Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και άλλων οργανώσεων της πόλης. Η συνάντηση θα υλοποιηθεί ακολουθώντας καλές πρακτικές δομημένου διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνάντηση πήραν μέρος 81 άτομα. Τα αποτελέσματα της συνάντησης μπορείτε να τα δείτε εδώ Για την εμπλοκή περισσότέρων ατόμων στο πρόγραμμα ξεκίνησε η διαδικασία την ηλεκτρονικής συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας STEP. Τρόπος συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας αυτής εδώ 

A4 –Εργαστήρια Ιδεών/Τοπικό Επίπεδο 

Τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης δομημένου διαλόγου θα εξαχθούν από 50 νέους ανθρώπους ξανά με τη μορφή του εργαστηρίου ιδεών. Η ιδέα αυτής της συνάντησης είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι άνθρωποι θα αντιληφθούν πως οι ιδέες τους θα ληφθούν υπόψη από τους διαμορφώνοντες πολιτικές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον θα συζητηθούν τυχόν ελλείψεις και θα γίνει περεταίρω επεξεργασία των ιδεών.

A5 –Διατμηματική συνάντηση των ανθεκτικών πόλεων (Διάλογος και Networking με άλλους παράγοντες)

Με στόχο να προωθηθεί η πρόκληση των 100 Ανθεκτικών πόλεων, οι νέοι θα διοργανώσουν μία συνάντηση με 30 φορείς της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους άλλων τομέων ώστε να παρουσιάσουν τις ιδέες.Αυτή η συνάντηση αποτελεί πρακτική φάση που υποβοηθά τη μάθηση και καθιστά εφικτή την πραγμάτωση των ιδεών.

A6 –Συνάντηση δομημένου διαλόγου για την εμπέδωση των τελικών αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία, το οποίο συντονίζεται από την εθνική μονάδα Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και υποστηρίζεται από το γραφείο ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  • +30 2310 215 629
  • info@usbngo.gr